Rahmi Erdoğan

U16 Antrenör

 

Mustafa Tosun
U16 Antrenörü

 

Derneğin Adı ve Merkezi

 

Madde 1 - Derneğin Adı: Beyoğlu 1979 Yeniçarşı Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'dir.

Derneğin kısa adı "BEYOGLU 1979 GSK"

Derneğin merkezi İstanbul'dur. Büyükşehir Belediye sınırları içinde faaliyet gösterecektir.

Derneğin Temsili Renkleri: Lacivert - Beyaz dır. Dernek bu tüzükte" Kulüp " olarak anılacaktır.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

 

Madde 2 - Amaç

 

Büyük önder Atatürk'ün hedef gösterdiği doğrultuda "Zeki, çevik ve ahlaklı" sporcular yetiştirmek, sporla amatörce ve izin verilen konulardaf. profesyonelce uğraşmak, taraftarlar, üyeler ve sporcular arasında sevgi ve dayanışmayı kurmak ve geliştirmek, bilinçli taraftar yetiştirmek, Türk sporunun gelişmesine ve milli takımların başarısına katkı sağlamak, Türk sporunu yurt içinde ve dışındaki karşılaşmalarda başarıyla temsil etmek, gençleri spora yöneltmek ve onlara spor yapma olanağı sağlamak, sporcu ile birlikte her kademede spor adamı yetiştirmek, üyelerin sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılamak, üyeleri kulübün tesis ve faaliyetlerinden yararlandırmak, yurtiçinde ve yurtdışında spor karşılaşmalarına katılmak, bu karşılaşmalarda Türk sporunu başarı ile temsil etmek.

Beden Eğitimi ile ilgili her türlü spor ve jimnastik ile amatörce uğraşmak, her spor dalında amatör ruhla sporcular yetiştirmek, üyeler ve sporcular arasında sevgi, saygı ve dayanışma kurmak.

Her çeşit spor gösterisi, sosyal - kültürel etkinlikler, maçlar yarışmalar düzenlemek veya bu tip düzenlemelere katılmak, kulübün sportif faaliyetleri için yasaların ve tüzüğün tanıdığı yetkiler içinde lokal, açık veya kapalı spor tesisleri yapmak, kiralamak veya kiraya vermek; bunları yönetmek ve çalıştırmak, her yaştaki sporcuların çeşitli sporları amatör bir ruhla yapmalarını sağlamak

Sporla ve eğitimle ilgili her dereceden „spor okulları ile diğer genel eğitim okulları ve kurumlan açmak; profesyonel sporcu, teknik direktör, antrenör, monitör, teknik ve idari personeli kendi bünyesinde veya başka eğitim kurumlarında yetiştirmek, almak, çalıştırmak, kiralamak, mevzuata uygun profesyonel spor şubelerini kurmak, yönetmek ve bu tür kuruluşlara üçüncü gerçek veya tüzel kişilerle birlikte katılmak.

Kulübün ihtiyacı olan ikametgah ile amaç ve faaliyetleri için gerekli taşınır ve taşınmaz mallar ile yasa ve sözleşmelerden doğmuş ve doğaca bilecek her türlü haklara sahip olmak, yasalara uygun lokal açık ve kapalı spor alanları, kamp ve konaklama tesisleri almak, kiralamak ve yapmak. Bu amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için bağış kabul etmek ve gelir getirici taşınır ve taşınmaz mallara sahip olmak.

Amacına ulaşmak için ticari şirketler, yatırım ortaklıkları ve vakıflar kurmak veya kurulmuş ticari şirketler, yatırım ortaklıkları ve vakıflara katılmak, yardımlaşma, dayanışma kuruluşları kurmak, şube; açmak, kurulu ve kurulacak olanlara katılmak, federasyon kurmak veya bunlara katılmak uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki sporla ilgili dernek ve kuruluşlara üye olmak, üyelikten ayrılmak. Kulübün gelişmesine ilişkin plan ve programlar ile bunları yürütecek profesyonel kadroları kurmak, sponsorluk anlaşmaları ve isim kullanım hakkı sözleşmeleri yapmak.

Sportif alanda eğitici ve aydınlatıcı, bunun yanı sıra kulübün faaliyetleri hakkında üyelere ve kamuoyuna bilgi veren sürekli yayınlar yapmak.

Üniversiteler dâhil olmak üzere eğitim kuruluşları ve dış ülke kulüpleri ile iş birliği yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak spor okulları

i.Kulüp'te spor yapmış ve sporu Kulüp'te bırakmış, Kulübü yurtiçinde ve yurtdışında başarıyla temsil etmiş, sporcu iken veya SRoru bıraktıktan sonra sağlık veya diğenTederifprfe madden veya manen zor duruma düşmüş sporcularına şğfıîpNjıkmak ve- bu durumda olanlara gereken ilgiyi gösteriweiestek ağlamakaçmak öz kaynaktan sporcu yetiştirmek, başarılı sporcuları korumak ve bünyesinden yetiştirdiği sporcuların kadrolarında yer almasını sağlamak.

 

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, sportif alanda faaliyet gösterir.

Üyelik Koşullan, Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri ile Üyeliğin Sona Ermesi

 

 Üyelik Türleri

 

Madde 3 - Kulübün iki türlü üyesi vardır.

Asli Üyeler: Kulübün kurucuları ile başvuru üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Bu üyeler eşit hakka sahiptir. Her üyenin derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.

Onursal Üyeler: Kulübe maddi ve manevi bakımdan katkı sağlamış bulunanlar, yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilen kimselerdir. Bu üyeler Genel Kurul toplantısına katılabilir, dilek ve temennilerde bulunabilirler. Ancak oy kullanamazlar.

Üye Olma Şartları

Madde 4 - Kulübün amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden fiil ehliyetine sahip bulunan her gerçek kişi ve tüzel kişiler kulübe üye olma hakkına sahiptir.

 

Üyelik Başvurusu

 

Madde 5 - Üye olmak isteyen kişiler Yönetim Kurulunca bastırılan ya da elektronik ortamda sunulan üye başvuru formundaki bilgileri doldurarak iki asil üye ile birlikte imza eder. Üye adayı üyelik başvurusu formunda beyan ettiği bilgilerin doğruluğunu onaylar. Üye olmak isteyen kişi, üye giriş aidatı ile yıllık aidatını kulüp veznesine veya kulübün göstereceği banka hesabına yatırıldığına dair makbuz ile, gerçek kişilerde nüfus cüzdan sureti, ikametgah beyannamesi,3 adet fotoğrafı; tüzel kişilerde yetkili organ kararı, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi örneğini başvuru formuna eklemek zorundadır.

Derneğe yazılı olarak yapılan üyelik başvurusu dernek yönetim kurulunca en geç otuz (30) gün içinde üyeliğe kabul veya red şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir.

Başvurusu kabul edilen üye, üye kayıt defterine kaydedilir. Üyeliğe kabul edilmeyenlerin giriş ücreti ve yıllık aidatı iade edilir.

Kulübe üye olan lisanslı faal sporcular organlara katılamazlar.

Üyelerin ödeyecekleri giriş ücreti ve yıllık aidatlarını Genel Kurul belirler.

Kulüpten ihraç edilen kişilerin üyeliğe tekrar kabulüne Genel Kurulca karar verilir.

 

Giriş Ücreti

 

Madde 6 - Kulübe üye olmak isteyen kişiler son genel kurulda belirlenen miktarda üye giriş aidatını bir defaya mahsus olmak üzere ödemek zorundadır.

 

Yıllık Aidat

 

Madde 7 - Yıllık aidat Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca belirlenir. Her üye yıllık aidatını ait olduğu yılın sonuna kadar veznesine ve banka hesabına ödemek zorundadır. Aidatını ödemeyen üyeler Genel Kurulda oy kullanamaz. Aidatlar kredi kartı ile de ödenebilir.

 

Üyelik Hakları

 

Her üyenin kulübün faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.

Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Vekâleten oy kullanmak yasaktır.

 

Madde 8 - Kulüp üyeleri eşit hakka sahiptir. Kulüp üyeleri arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetme, eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapamaz.

Üyelerin Yükümlülükleri

 

Madde 9 - Üyeler kulüp tüzüğüne uymak ve sadakat göstermekle yükümlüdür.

Her üye kulübün amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesine güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

Kulüp üye ilişkilerinin sağlıklı yürütülebilmesi için, üye adresinde, telefon ve faks numarası, e-posta adreslerindeki değişikliği 30 gün içerisinde kulübe yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde eski adresine yapılan yazışma ve telgraf geçerli olur.

Her Üye aidatını her yıl 31 Aralık akşamına kadar öder.Aidat borcu olan üyeler genel kurulda oy kullanamazlar. Kulüpten çıkan ve çıkarılan üye üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.

Onursal üyeler ödenti vermek zorunda değildir. Üyeliğin Sona Ermesi

 

Madde 10 - Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki koşullarda gerçekleşir.

 

Kendiliğinden: Üyelik için kanunda ve tüzükte anılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.

Çıkma: Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kurulu'na ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır, üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Çıkarılma: Dernek üyeliğinden çıkarılma sebepleri aşağıda gösterilmiştir.

Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak.

Verilen görevlerden sürekli kaçınmak.

Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını 1 ay içinde ödememek

Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak

Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterine işlenir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

 

Dernek Organları

 

Madde 11 - Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

Genel kurul,

Yönetim Kurulu

Denetim Kurulu

Haysiyet Divanı

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü Madde 12 - Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel kurul;

Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

Yönetim veya denetim,kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. .

Olağan genel kurul 3 yılda bir, Nisan ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğü hakkı bulunan üyeler, en az on’

göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma ün önceden, günü, saati, yeri v^gündemi bir gazetede ilan edilmşk^eya yazılı ya da

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu Toplantıya çağjrmakla görevlendirir.

Üyelerin Yükümlülükleri

Madde 9 - Üyeler kulüp tüzüğüne uymak ve sadakat göstermekle yükümlüdür.

Her üye kulübün amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesine güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

Kulüp üye ilişkilerinin sağlıklı yürütülebilmesi için, üye adresinde, telefon ve faks numarası, e-posta adreslerindeki değişikliği 30 gün içerisinde kulübe yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde eski adresine yapılan yazışma ve telgraf geçerli olur.

Her Üye aidatını her yıl 31 Aralık akşamına kadar öder.Aidat borcu olan üyeler genel kurulda oy kullanamazlar. Kulüpten çıkan ve çıkarılan üye üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.

Onursal üyeler ödenti vermek zorunda değildir. Üyeliğin Sona Ermesi

 

Madde 10 - Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki koşullarda gerçekleşir.

Kendiliğinden: Üyelik için kanunda ve tüzükte anılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.

Çıkma: Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kurulu'na ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır, üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Çıkarılma: Dernek üyeliğinden çıkarılma sebepleri aşağıda gösterilmiştir.

Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak.

Verilen görevlerden sürekli kaçınmak.

Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını 1 ay içinde ödememek

Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak

Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterine işlenir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

 

Dernek Organları

 

Madde 11 - Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

Genel kurul,

Yönetim Kurulu

Denetim Kurulu

Haysiyet Divanı

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü Madde 12 - Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel kurul;

Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

Yönetim veya denetim,kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. .

Olağan genel kurul 3 yılda bir, Nisan ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğü hakkı bulunan üyeler, en az on’

  göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma ün önceden, günü, saati, yeri v^gündemi bir gazetede ilan edilmşk^eya yazılı ya da

   Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu Toplantıya çağjrmakla görevlendirir.

elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı' . yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci plantı arasındaki süre yedi - günden az, altmış günden fazla olamaz. ' •' ' ' t'

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle eri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma . tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim urulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve şekilleri

 

Madde 13 - Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır, u kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplarıtısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

 

Madde 14 - Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

Dernek organlarının seçilmesi,

Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5.Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malt

 kuruluna yetki verilmesfe

   atılması hususunda yönetim

 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

ö.Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya . değiştirilerek onaylanması,

Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek,

yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,:

Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

Derneğin vakıf kurması,

Derneğin fesih edilmesi,

Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri.

 

Madde 15 - Yönetim Kurulu, yedi asil ve yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, Genel Kurulca seçilmesinden itibaren en geç 5 gün içinde yapacağı ilk toplantıda bir kararla görev bölümü yaparak Başkan, Başkan Vekili, Genel sekreter, Sayman ile gerekli görülen spor birimi sorumlularını seçer.

Yönetim kurulu ayda 2 defadan az olmamak üzere Kurulca belirlenen gün ve saatte üyelerin salt çoğunlukla toplanır. Gündem Genel Sekreter tarafından hazırlanır. Üyeler gündeme madde ilave edebilir.

Yönetim Kurulu gündemindeki konulan görüşerek gerekçeli olarak karara bağlar.

Yönetim Kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

Mazeretsiz olarak arka arkaya üç toplantıya katılmayan üye, Yönetim Kurulundan istifa etmiş sayılır.

Yönetim Kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz mallan satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

B) Başkan Ve Yönetim Kurulunun Diğer Üyelerin Görevleri

 Başkan: Derneğin her hususta temsilcisidir. Derneğin yönetim ve çalışmalarına ait bütün işlemleri yapar yönetim kurulundaki görevlilerin görevlerini iyi yapmalarını nezaret eder. Derneğin Gençlik spor genel müdürlüğü ve spor federasyonları nizamlarına uygun şekilde işlenmesini sağlar.

 Başkan Vekili: Başkan bulunmadığı çarpanlarda ona vekillik eder.

 

Genel Sekreter: Kulübün bil cümle muamelat ve yazışmalarını idare eder. Toplantı gündemini hazırlar başkan ve vekilin bulunmadığı

hallendeyönetim kuruluna başkanlık eder.

Sayman: Bil cümle muhasebe işlerinin kanun ve usule uygun bir şekilde tedvir eder mali işler hakkında kurula bilgi verir harcamaları

karardan geçirir.

 

Yönetim Kurulunda Görev Alamayacaklar

 

Madde 16 - Genel Müdürlük Merkez Ceza Kurulu, Genel Müdürlük Ceza Kurulu, İl Ceza Kurulları ve Tahkim Kurulu ile özerk federasyonların ceza veya disiplin kurulları üyeleri, kulüplerin yönetim kurullarında görev alamazlar. Bu yerlere seçilenler kulüplerindeki görevlerinden ayrılırlar.

 

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

 

Madde 17 - Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

 

MADDE 18 - HAYSİYET DİVANI

3 asil 3 yedek üye olarak seçilir derneğin zararına çalışan ve hakarette bulunarak derneği küçük düşürücü ya da kötüleyici davranışlarda bulunanlara üye aidatlarını ödemeyen üyeler hakkında disiplin cezaları verilebilir. Ayrıca çıkarılması zorunlu görülen üyeler hakkında disiplin cezaları verilebilir ayrıca çıkarılması zorunlu görülen üyeler hakkında yönetim kuruluna öneri sunulabilir.

Haysiyet Divanı: a) Kınama b) İhtar c) Geçici Kınama d)Takipsizlik kararı verebilir.

 

Madde 19 - Kulüp Yürütme Birimi- Kulüp Danışmanları- Kulüp Danışma Kurulları Ve Kulüp Temsilcisi

A.Kulüp Yürütme Birimi: Kulüp yürütme birimi yönetim kurulunun uygulama kararı uyarınca kulüp hizmetve faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak görevidir. Yürütme birimi sorumlusu genel sekreterdir genelsekreter ve yürütme birimi görevlilerinin kulüp üyesi olması şart değildir genel sekreter ve diğer yürütme birimi görevlilerinin hizmet konularında uzman kişiler olmasına ve kulüp camiasında sevilipsayılan kişiler olmasına ve bu işler için ayrılabilecek zamanlarının bulunmasına dikkat edilir.

a.Kulüp Yürütme Biriminin Görevleri: Kulüp hizmetlerinin gerektirdiği ve kulüp imkanlarının elverdiği oranda aşağıda Unvanları

D.kulüp Temsilcileri Görev Ve Yetkileri: Kulüp temsilciklerinin genel sekreterin teklifi ve yönetim kurulunun kararı ile görevlendirilebilirler. Temsilcilerin çevrelerinde ve taraflarca sevilen ve sayılan kişiler arasından seçilmesine dikkat edilir. Temsilcilerim yönetim kurulu ve yürütme biriminin yönetim hizmetleri ile ilgili olmak üzere kişiler kurumlar ve taraflar arasındaki sağlıklı bir teması sürdürebilmesi ile kulübün başarısına destek ve yardım sağlaması için gönüllü hizmetlerin yürütülmesi ile görevli olup genel sekretere karşı sorumludurlar.

 

Derneğin Gelir Kaynakları

 

Madde 20 - Derneğin gelir kaynaklan aşağıda sayılmıştır.

Üye giriş aidatı ve yıllık aidatlar

Bağış ve yardımlar.

Her çeşit organizasyon gelirleri. ( piyangolar, kermesler, temsil, konser, spor yarışmaları, konferanslar gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler)

Kulübün sahip olduğu mal varlığından elde edilen gelirler (kira,satış vb.)

Kulübün işlettiği ticari işletmelerden elde edilen gelirler.

ö.Sporcuların lisans gelirleri, isim hakkı, patent, reklam ve bilet satış gelirleri.

7.Kanunlarla elde edilmesine izin verilen her türlü gelirler.

8.SporToto, Spor Loto, Sayısal ve iddaa gibi kurumlardan gelen gelirler.

Lokal gelirleri

Dİğer gelirler.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

 

Madde 21 - Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur.Ancak,yıllık brüt gelirlerin 31.03.2005 tarih 25772 sayılı resmi gazetede yayımlanan Dernekler Yönetmeliğinin 31. maddesinde belirtilen miktarı aşması durumunda, takip eden hesap döneminden başlayarak bilânço esasına göre defter tutulur.

Bilânço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaralan, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzalan ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

- (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilânço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

- Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kpnynunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır,.>\

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK<3' te sunulan) "Genel Kurul Sonuç Bildirimi" ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir: '' ” ,<

Genel kurul sonuç bildirimine;

Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26'da sunulan) "Taşınmaz Mal Bildirimi"ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4'te belirtilen) "Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi" iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23'de gösterilen) "Proje Bildirimi"ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde Dernek Merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değjşiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24'te belirtilen) "Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi" gerıel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25'te belirtilen) "Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi" doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin Şubesi

Madde 25 - Derneğin şubeleri yoktur.

Derneğin İç Denetimi

Madde 26 - Kulüpte iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 27 - Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek çin ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir.-Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte . \

 

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

 

Madde 28 - Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun * sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3'ü'dur. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Demeğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

 

Madde 29 - Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 ü'dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye işlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında "Tasfiye Halinde 'BEYOĞLU YENİÇARŞI SPOR KULÜBÜ "Derneği" ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir, Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa mallan paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Lokal Açma

Madde 30 - Kulüp Yönetim Kurulu kararıyla dernek üyelerinin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere mülki idare amirinin izniyle lokal açabilir. Bu hususta Dernekler Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

 

Yasak Faaliyetler

Madde 31 - Kulüp toplantılarında ve tesislerde siyasi faaliyet gösterilmez. Kulüp, tüzükte gösterilen amaç ve bu amacı